Algemene voorwaarden

Downloaden als PDF: Algemene voorwaarden Agile CIO BV-1jan2016.pdf

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1. Agile CIO B.V.: opdrachtnemer, gevestigd aan de Weerdsingel W.Z. 39, 3513 BD, te Utrecht, ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 67775233, hierna te noemen 'Agile CIO'.
1.2. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
1.3. Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
1.4. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Agile CIO en de opdrachtgever.

2. Werkingssfeer
2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Agile CIO en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Agile CIO, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Agile CIO en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
2.4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Agile CIO zijn overeengekomen.

3. Offertes
3.1. Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2. Offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
3.3. Agile CIO kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Agile CIO niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

4. Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Agile CIO.
4.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.3. Agile CIO zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Agile CIO. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4.5. Agile CIO is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Agile CIO in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Agile CIO is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Agile CIO.
4.6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Agile CIO. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Agile CIO het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.7. Agile CIO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Agile CIO is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Agile CIO kenbaar behoorde te zijn.

5. Honorarium
5.1. Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.
5.2. Indien Agile CIO bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomt, dan is Agile CIO gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium, ook wanneer het Honorarium oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
5.3. Agile CIO zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen in geval van het voornemen tot wijziging van het Honorarium. Agile CIO zal daarbij de omvang van en de datum waarop de wijziging in zal gaan vermelden.
5.4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium wordt verhoogd, tenzij in de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

6. Uitvoeringstermijnen
6.1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Agile CIO opgegeven termijn.
6.2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
6.3. Indien Agile CIO gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Agile CIO heeft verstrekt.
6.4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Agile CIO schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Agile CIO alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
6.5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Agile CIO zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Agile CIO binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

7. Betaling
7.1. Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Agile CIO aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Agile CIO aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag, wegens een door hem gestelde tegenvordering, in mindering te brengen.
7.3. Agile CIO is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te declareren. Declaratie vindt per 1 maand plaats.
7.4. Agile CIO en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
7.5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 12% per jaar.
7.7. Daarnaast heeft Agile CIO recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 200,- (zegge: tweehonderd euro). In het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, worden de buitengerechtelijke kosten berekend overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
7.8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Agile CIO en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Agile CIO onmiddellijk opeisbaar.

8. Ontbinding
8.1. Agile CIO is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Agile CIO omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Agile CIO kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Agile CIO kan worden gevergd;
- de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- de Opdrachtgever komt te overlijden.
8.2. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
8.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Agile CIO op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4. Indien Agile CIO de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Agile CIO niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
8.5. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Agile CIO geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

9. Aansprakelijkheid en overmacht
9.1. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Agile CIO is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Agile CIO.
9.2. Agile CIO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van opdrachtgever).
9.3. Agile CIO is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan omdat Agile CIO is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien Agile CIO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Agile CIO beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Agile CIO uitkeert en indien geen uitkering plaats vindt, tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de goederen en/of diensten waaruit het schade brengende feit voortvloeit.
9.4. Agile CIO is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Agile CIO ingeschakelde derden.
9.5. Opdrachtgever dient schade waarvoor Agile CIO aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 8 dagen na het ontstaan van de schade aan Agile CIO te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
9.6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Agile CIO vervalt binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
9.7. De in hiervoor bedoelde uitvoeringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Agile CIO door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
9.8. Van overmacht aan de zijde van Agile CIO is sprake, indien Agile CIO na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Agile CIO ontstaan.
9.9. Indien door overmacht de uitvoering meer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn zowel Agile CIO als Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. Agile CIO heeft in dat geval slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Indien Agile CIO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Agile CIO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

10. Vrijwaring en verjaring
10.1. De Opdrachtgever vrijwaart Agile CIO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
10.2. Indien Agile CIO uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Agile CIO zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Agile CIO en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
10.3. Voor alle vorderingen en aanspraken jegens Agile CIO en de door Agile CIO (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
10.4. Vorderingen tot schadevergoeding van Opdrachtgever verjaren indien deze niet binnen één jaar nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

11. Geheimhouding
Zowel Agile CIO als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

12. Toepasselijke recht, geschillen en vindplaats
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Agile CIO partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
12.2. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
12.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht onder nummer 67775233 alsmede te raadplegen op www.agilecio.net.

Tot stand gekomen op 1 januari 2016.